GT-KQKD-Cty-me-1Q2021-1

Ngày 29 tháng 07 năm 2021, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 16/21/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II/2021 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.