MẪU ĐƠN ỨNG CỬ HĐQT VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH NĂM 2022

ALTA LOGO

Mẫu đơn ứng cử của HĐQT/Ban kiểm soát và sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình năm 2022.
Hồ sơ ứng cử và SYLL Quý ứng viên gởi về Văn phòng Cty CPVH Tân Bình trước ngày 12/6/2022